Stadgar

§1.    Stiftelsens benämning är STIFTELSEN DE LEKANDE BARNENS FOND.

§2    Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning. Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa blinda och handikappade.

Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund eller nära anknytning till staden.

§3.    Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse på fyra personer, som utses för en tid av fyra år, en av Lunds kommunfullmäktige, en av Företagarna i Lund och 2 av styrelsen.

§4.    Styrelsen för stiftelsen skall ha sitt säte i Lund

§5.            

a)     Styrelsen utser inom sig ordförande.
b) Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta som omständigheterna påkallar det eller då styrelseledamot påkallar det.
c)     Styrelsen är beslutför, om tre ledamöter är närvarande.
d)  Beslutet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten.
e)  Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, vilket senast vid därpå följande sammanträde skall justeras.
f)  Styrelseledamot må uppbära arvode eller annan ersättning endast för protokoll- och räkenskapsförande m.m. För dylika arbetsuppgifter må styrelsen anlita utomstående person eller institution.

§6.    Styrelsens firma tecknas av styrelsens ledamöter två i förening.

§7.    Styrelsen åligger att låta föra räkenskaper över styrelsens tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader, att för varje kalenderår avsluta räkenskaperna samt att inom tre månader efter räkenskapsårets slut till revisorerna för granskning överlämna dels förvaltningsberättelse och dels räkenskaperna med tillhörande handlingar.

§8.    Stiftelsens värdehandlingar skall vara nedlagda i öppet förvar hos bankinrättning.

§9.    Stiftelsens tillgångar skall placeras på betryggande sätt och i möjligaste mån i realvärden.

Av den årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar bör minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden skall på sätt som styrelsen finner lämpligt användas för främjande av stiftelsens ändamål.

För främjande av utomordentligt ändamål äger dock styrelsen använda såväl hela avkastningen som även fondens kapital, dock högst 1/10 vart femte år.

§10.    Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses tillsvidare av Lunds kommunfullmäktige.

Frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse avgöras av kommunstyrelsen i Lund.

§11.   Ändringar av dessa stadgar kan endast ske efter enhälligt beslut av stiftelsens styrelse vid två sammanträden med minst en månads mellanrum. Dessutom måste bestämmelserna i 6 kap stiftelselagen (1994:1220) följas.