Kort historik om Fru Anna Karolina Hansson

Anna Hansson föddes 1879 i fattigstadsdelen Nöden i Lund. När hon 1969 slutade sin levnad visade det sig att hon efterlämnade en för sin tid enastående förmögenhet. Den utgjorde grunden för De lekande barnens fond. Ur denna fond, som sedan 1970-talet vuxit tack vare goda placeringar av tillgångarna, har miljontals belopp delats ut till många behövande lundabor, institutioner och sammanslutningar, handikapporganisationer, forskning och utvecklingsarbete rörande handikapp. 

Efterlämnade ägodelar i form av konstnärliga värdeföremål i hemmet vid Klostergatan övertogs efter Anna Hanssons frånfälle av Lunds kommun

Sedan 1971 har det utgivits tre skrifter om De lekande barnens fond,  K. Arne Blom, De lekande barnens fond, Lund 2010. Övriga skrifter; Yngve Löwegren, De Lekande barnens fond samt Arne Håkansson, De lekande barnens fond.

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer, att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning och att stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning”

Stiftelsen styrelse har idag fyra ledamöter, Anita Löfvendahl, (utsedd av Företagarna i Lund), Karin Löwhagen (utsedd av Lunds Kommunfullmäktige) samt Nils Bruzelius och Christer Larsson (utsedda av styrelsen).

Nuvarande ordförande Christer Larsson

Tidigare ordföranden:
Lagman Anders Bruzelius 1969-1983, Prosten Per Blomqvist 1983-1989, Barnläkaren Bertil Lindquist 1989-1997. Anita Löfvendahl 1998-2018