Riktlinjer för handläggning av ansökningar

Följande riktlinjer för prioritering av ansökningar till Stiftelsen De lekande barnens fond har fastställts av Fondens Styrelse den 6 april 2018

 

Stadgarna säger att stiftelsen skall:

 

a.     Utöva hjälpverksamhet bland behövande gamla och sjuka personer”

b.      ”Främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning”

c.       ”Stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning”

d.     ”Stiftelsen åligger i första hand att hjälpa blinda och handikappade.”

 

Dessutom anger stadgarna:

 

Bidragen till enskilda personer och sammanslutningar skall utgå till i Lund bosatta personer och till institutioner och sammanslutningar som har sin verksamhet i Lund eller nära anknytning till kommunen.”

 

Inom ramen för dessa ändamål och förutsättningar har stiftelsens styrelse beslutat tillämpa följande prioritering av ansökningar om och regler för att bevilja medel ur fonden:

 

Privatpersoner:

·       Stiftelsen prioriterar ansökningar från personer med svåra synskador och personer med fysisk rörelsenedsättning.

·       För ovan nämnda kan stöd ges från fonden till åtgärder som på ett konkret sätt underlättar den sökandes situation. Det kan vara fråga om stöd för att möjliggöra olika aktiviteter. Stödet skall ses som en engångsåtgärd.

·       Stiftelsen ger i begränsad utsträckning bidrag till resor.

 

 

Organisationer:

·       Stiftelsen finansierar organisationers verksamheter som har som ändamål att (bl.a.) verka för det som står i punkterna a, b, c, och d. ovan, inklusive personer med svåra synskador och personer med fysisk rörelsenedsättning. Stiftelsen prioriterar ansökningar som riktar sig till barn och ungdom. Stiftelsen vänder sig även till organisationer som stödjer personer med psykisk funktionsnedsättning.

·       Av ansökan skall framgå organisationens namn, adress och organisationsnummer. Ansökan skall vara undertecknad av den som utsetts av organisationens styrelse att företräda organisationen (ev. i den aktuella fråga som tas upp i ansökan). Ansökan skall om möjligt översändas elektroniskt. (Detta är ännu inte möjligt.)

·       Stiftelsen kan stödja såväl projekt som program. Med projekt avses en engångsinsats som spänner över som mest ett år. Projekt kan vara allt från utrustning till en förstudie. Program avser normalt en organisations reguljära verksamhet. Stiftelsen kan stödja ett program under ett eller flera år, men som mest under 3 år. Stiftelsen kan lämna besked om att den är villig att stödja ett program under upp till sammanlagt 3 år, men den berörda organisationen måste komma in med en ny ansökan varje år. För att Stiftelsen skall kunna överväga finansiering under en längre period, måste den ansökande organisationen tillställa stiftelsen en verksamhetsplan för samma period.

·       Ansökan skall ange syfte (mål), precisera resursbehov och de aktiviteter som skall genomföras, innehålla en kostnadsberäkning, och skall också ange hur projektets/programmets måluppfyllelse skall mätas. Ansökan måste vara förankrad i organisationens styrelse (nämnd).

·       I ansökan skall anges när och på vilket sätt projektet/programmet skall avrapporteras. Detta skall normalt ske senast 3 månader efter varje räkenskapsårs slut. Även stöd till program skall avrapporteras varje år.       

·       Stiftelsen finansierar enbart projekt/program som är förenliga med dess ändamål. Därför måste en ansökan tydligt skilja mellan kostnader för den verksamhet till vilket stöd söks och andra verksamheter. Samma sak gäller för redovisningen efter att räkenskapsåret avslutats.

·       Stiftelsen finansierar inte löner för personal anställda i den sökandes organisation.

·       Stiftelsen lämnar i begränsad utsträckning bidrag till investeringar. Om investeringar skall göras inom ramen för ett projekt/program skall ansökan ange hur ett ev. framtida underhåll skall bedrivas och finansieras.