Återrapportering

Sökande som erhållit bidrag från stiftelsen med ett belopp som överstiger 30 000 kr är skyldiga att lämna en skriftlig redogörelse om inte särskilt anges i beviljandebrev.

Klicka nedan för åtkomst av blankett för återrapportering

Blankett för återrapportering om erhållna medel